Bộ ba thánh thiện của những ham muốn nhục dục, thống nhất trong một cảnh tượng nhục dục.

Bộ ba thánh thiện của những ham muốn nhục dục, thống nhất trong một cảnh tượng nhục dục.

Xx2023%d8%b3%d8%b3%d8%b3%d8%b3%d8%b3%d8%b3